Megjelentek a bértámogatás konkrét szabályai

Hosszas várakozást követően ma hajnalban megjelent a Kormány 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete, amelynek legfontosabb szabályai az alábbiak:
 
A rendelet alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból támogatást nyújt a munkavállaló és munkaadó együttes kérelmére a munkavállaló részére akkor, ha
 
 1. a munkavállaló 
  1. ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,
  2. a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és
  3. nem tölti a felmondási idejét; továbbá ha
 2. a munkaadó
  1. a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,
  2. a támogatás iránti kérelmében bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
  3. a bII. ponttal összefüggésben munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,
  4. legalább hat hónapja működik, és
  5. a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában; és végül
 3. a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került.
A rendelet által megkívánt csökkentett munkaidő a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidőt jelenti, amelynek legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmúnak kell lennie.
 
A támogatás 3 hónapra állapítható meg, kizárólag jövőbeli hatállyal, azaz korábbi időszakra nem vehető igénybe. A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi nettó távolléti díj összegének a 30, 40 vagy 50 százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének a 70%-a. A fenti számításhoz maximálisan figyelembe vehető távolléti díj nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresét (azaz összesen nettó 214.000,-Ft). Mindez azt jelenti, hogy (ha jól számolok) a támogatás maximális mértéke havi 74.900,-Ft lehet. A támogatás a munkavállaló részére kerül folyósításra havonta utólag. A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.
 
A támogatás igénybevételéhez a munkáltatónak és munkaadónak vállalnia kell, hogy csökkentett munkaidőben és azon túli egyéni fejlesztési időben (munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól) állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára. Továbbá a munkavállalónak kötelessége vállalni a támogatáshoz a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést és, hogy a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek, továbbá, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll. A munkáltatónak vállalnia kell a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára és további egy hónapig; azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor; és azt, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségével összhangban a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak; valamint azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját és végül azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.
 
A fentiek mellett további megkötés, hogy a támogatás nem vehető igénybe munkaerő-kölcsönzés keretében végzett foglalkoztatáshoz, továbbá munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. §-a szerint átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő módon, az abban foglaltaktól eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál való foglalkoztatás) esetén. Végül, a támogatás érdekében a munkáltatónak kötelessége bemutatni, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alátámasztani, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek.
 
A támogatás iránti kérelmet online kell majd benyújtani a fenti szabályok alapján szükséges megállapodással együtt. A kormányhivatal a kérelmet 8 napon belül köteles elbírálni. A feltételek megszegése esetén a támogatást vissza kell fizetni, illetve ha a munkáltató nem tesz eleget a létszámtartási kötelezettségének, akkor a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára a létszámtartási kötelezettség nem teljesítésének arányában befizetést köteles teljesíteni.
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy rendkívül sok feltételt kell teljesíteni a támogatáshoz és a munkáltatók, valamint a munkavállalók szoros együttműködésére van szükség ahhoz, hogy egyáltalán igényelni lehessen a támogatást. Továbbá számos, már megtett munkaügyi intézkedést felül kell vizsgálni ahhoz, hogy támogatásra jogosult lehessen az adott munkavállaló és a rendelet nem oldja meg a járványhelyzet miatt már elbocsátott munkavállalók helyzetét.
 
Mindenesetre irodánk készséggel tud segíteni a támogatás igényléséhez szükséges lépések és munkaügyi intézkedések megtételében.