adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

 1. A jelen adatvédelmi tájékoztató az ön tájékoztatásának minősül. Kérjük, hogy adatai megadása előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi adatvédelmi tájékoztatót, amely összhangban van az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével (a „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról opopopszóló 2011. évi CXII. törvénnyel (az „Infotv.”). Jelen adatvédelmi tájékoztató keretében másként nem meghatározott kifejezéseket a GDPR fogalommeghatározásai közt meghatározottak szerint kell értelmezni.
 2. Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy teljes körűen szabályozza a dr. Szabó Gergely Gábor ügyvéd (KASZ: 36068882, 1051 Budapest, József nádor tér 5-6., gszabo@szgg.hu), mint adatkezelő (az „Adatkezelő”) által a www.szgg.hu honlap (a „Honlap”) használata során az Ön, mint felhasználó (a „Felhasználó”) vagy más személyek által megadott személyes adatok kezelésére és esetenkénti feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására.
 3. Az Adatkezelő mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és olyan technikai intézkedésekről gondoskodik, amelyek garantálják a személyes adatok biztonságát.
 4. Jelen adatvédelmi tájékoztató az Ön tájékoztatásának minősül. Amennyiben Ön közvetlenül személyes adatot ad meg az Adatkezelő részére – függetlenül az adat közlésének módjától – azzal Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatót és – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul – hozzájárul az abban foglaltak-szerinti adatkezeléshez és adattovábbításhoz.
 5. Felelősségek és kapcsolattartási információk
  1. A személyes adatainak kezelője: dr. Szabó Gergely Gábor ügyvéd (KASZ: 36068882, 1051 Budapest, József nádor tér 5-6., gszabo@szgg.hu).
 6. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait (jogalap, cél, időtartam)
  1. Ön az elérhetőségeink bármelyikén keresztül, illetve a Honlapon keresztül eszközölt kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait (pl. név, email, tárgy, üzenet) az Ön hozzájárulása alapján is kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) kapcsolatfelvétel, illetve adott esetben panaszkezelés céljából.
  2. Ezen túlmenően az Ön személyes adatait olyan mértékben kezeljük, amely szükséges az Adatkezelő jogos érdekének biztosítása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), például,
   1. visszaélések megelőzése, illetve felderítése érdekében;
   2. informatikai biztonságot és informatikai működést biztosítunk;
   3. szolgáltatókat bízunk meg, különösen belső és külső informatikai szolgáltatókat, akik segítik az üzleti működéseinket;
  3. Az adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének nem előfeltétele. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Amennyiben a személyes adatokat nem Öntől szerezték meg, akkor az Adatkezelő köteles a személyes adatok forrását és adott esetben azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e is megjelölni.
  4. Az Adatkezelő a személyes adatokat azok felvételétől, illetve amennyiben szerződéskötésre kerül sor, úgy a vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig (azaz az elévülési idő végéig), vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezelheti azzal, hogy jogszabályban meghatározott esetekben az adatkezelés időtartama ettől eltérhet.
 7. A személyes adatainak a címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítások
  1. Az Adatkezelőn belül csak a mindenkori vezető ügyvédnek, valamint a releváns munkaköri kötelezettségekkel felhatalmazott személyzetnek van hozzáférése az Ön személyes adataihoz.
  2. Adatkezelő a fenti célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat, mint címzetteket vesz igénybe. Ilyen adatfeldolgozók Adatkezelő számítógépes rendszereinek fejlesztői és üzembentartói, továbbá a Honlap felépítése, valamint üzemeltetése tekintetében igénybe vett szolgáltatások és komponensek fejlesztői és üzembentartói. Az adatfeldolgozókkal kötött szerződések révén biztosítja Adatkezelő, hogy az adatfeldolgozók a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak – különös tekintettel a GDPR-ra – megfelelően dolgozzák fel, illetve kezeljék a személyes adatokat, mindig a lehető legmagasabb adatvédelmi és adatbiztonsági szintet biztosítsák.
  3. Az Adatkezelő üzleti döntése következtében az adatfeldolgozók személye változhat. A mindenkori aktuális adatfeldolgozói, illetve önálló adatkezelői lista tartalmáról az Ön kérésére az Adatkezelő közvetlenül tájékoztatja Önt. Kérjük, hogy ezt információs önrendelkezési és személyes adatai védelméhez való jogai érvényesíthetősége érdekében folyamatosan figyelje.
  4. Továbbá a jogilag megengedhető mértékig továbbíthatjuk az Ön személyes adatait a nemzeti hatóságoknak (pl. NAV) vagy bíróságoknak, hogy teljesítsük a jogi kötelezettségeket vagy ha az Adatkezelő érdekében ez szükséges.
  5. Az Adatkezelő nem végez adattovábbítást az Európai Gazdasági Térségen (EGK) kívülre, valamint közös adatkezelést sem végez.
 8. Az Ön jogai
  1. A jogi előfeltétek függvényében, amelynek alkalmazhatóságát az egyedi esetben kell megvizsgálni, Önnek joga van tájékoztatást kapni a személyes adatairól és hozzáféréshez való jogát gyakorolni, továbbá kérni a személyes adatai helyesbítését vagy törlését vagy a kezelés korlátozását vagy tiltakozhat bármely fent leírt adatkezelés ellen és hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatóság).
  2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön az adott naptári évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Amennyiben már volt ilyen tájékoztatási kérelem, akkor az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.
  3. Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, továbbá a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.
 9. Cookie-k (Sütik)
  1. A Honlap – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri az Adatkezelő. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen fejezetben foglaltakat.
  2. A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok, amelyek a Honlap honlap használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát és nyelvi beállítását, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.
  3. A Honlap kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) is használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A Honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:
   1. Google Ads remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatásai, amelyekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelvekről ezen a linken tudhat meg többet;
   2. Google Analytics szolgáltatása, amellyel kapcsolatos cookie (süti) vonatkozású tudnivalók ezen a linken találhatók; és a
   3. Facebook szolgáltatása, amellyel kapcsolatos cookie (süti) vonatkozású tudnivalók ezen a linken találhatók.
  4. A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a Honlap egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.
 10. Titoktartás, adatbiztonság
  1. Az ügyvezetésünk, minden egyes munkavállalónk, valamint a harmadik személy szolgáltatók személyzetének tagjai, akiknek hozzáférésük van és/vagy személyes adatot kezelnek kötelesek ezeket az adatokat bizalmasan kezelni. Minden adatot szigorúan bizalmasan kell kezelni és tárolni a vonatkozó jogszabályi rendelkezések (különösen a GDPR) alapján.
  2. Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés vagy véletlen megsemmisítés és sérülés, illetve az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonságáról az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
 11. Lépjen kapcsolatba velünk
  1. Ez egy tájékoztató csupán és az Ön részéről cselekmény nem szükséges. Amennyiben bármely kérése, kérdése, megjegyzése vagy javaslata lenne az adatkezelési tájékoztatóval vagy adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatosan, vagy bármely jogát gyakorolná, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi email címen: gszabo@szgg.hu vagy postai úton a 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. címen.